Zoals u weet hebben wij op 15 november 2013 een brief verstuurd aan de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu (I&M), mevrouw W.J. Mansveld

 Op 13 december 2013 hebben wij een teleurstellende reactie ontvangen van mevrouw Mansveld op onze brief. In haar brief doet zij het voorkomen alsof alles 'zorgvuldig' is bekeken en dat er 'zorgvuldige' besluitvorming heeft plaatsgevonden. Niets is minder waar, maar dat wisten we al. Wij weten dat er juist uiterst onzorgvuldig met de belangen van de ca. 18.000 bewoners van Floriande is omgegaan. De huidige vaste bochtstraal is de eerste vaste bochtstraal ter wereld, die is gebruikt voor hinderbeperking..... Wat ons betreft een grote mislukking en een politieke blunder. Inmiddels begint de politiek en Hans Alders heel langzaam in te zien dat de huidige vaste bochtstraal alleen maar heeft geleid tot méér hinder i.p.v. minder hinder, terwijl er goede alternatieven zijn die wel tot minder hinder leiden.

 N.a.v. de teleurstellende reactie van mevrouw Mansveld hebben wij op 16 december 2013 nog een aanvullende brief verstuurd naar de staatsecretaris.

  Op 18 december 2013 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de staatsecretaris en de vaste 2e Kamer commissie I&M. Daarin is o.a. stilgestaan bij het eindadvies van Hans Alders betreffende het Nieuwe Normen Handhavings Stelsel en de eerste 4-jaarlijkse voortgangsrapportage.

 Vlak voor de vergadering op 18 december 2013 hebben we óók alle leden van de vaste 2e Kamer commissie I&M een brief gestuurd, met daarin duidelijk verwoord de Floriande problematiek m.b.t. de vliegtuigherrie en een kopie van de brieven zoals aan de staatssecretaris verstuurd.

 De vergadering van 18 december 2013 was de zgn. 1e termijn. Op 16 januari a.s. zal de 2e termijn van deze vergadering plaatsvinden. Pas daarna kunnen wij u informeren omtrent de uitkomsten van die vergadering en de mogelijke besluitvorming die heeft plaatsgevonden en wat daar de consequenties van zijn voor Floriande.

 

Met vriendelijke groet,

 

Rob van Grieken

Voorzitter FTG