U zult misschien denken: 'het is de laatste tijd stil rondom de actiegroep Floriande TegenGeluid (FTG)'. Dat is op zichzelf juist en het is een bewuste keuze van de actiegroep. Maar stilzitten is er echt niet bij! Voor, tijdens, en na de gemeenteraadsverkiezingen zijn wij, op de achtergrond, aan de weg blijven timmeren. Naast de correspondentie met de staatssecretaris mevr. W.J. Mansveld, hebben wij onder andere een bezoek gebracht aan de voorzitster van de vaste kamercomissie voor Infrastructuur en Millieu, mevr. A. Kuiken. En al deze acties hebben tot resultaat geleid!

Onderstaand kunt u lezen dat er een belangrijke positieve ontwikkeling gaande is; namelijk dat er door de gemeente Haarlemmermeer een voorstel tot verlegging van de gewraakte Spijkerboorroute bij de CROS is ingediend. Wij als actiegroep steunen dit voorstel en willen om die reden de gemeente Haarlemmermeer alle ruimte geven om nu eindelijk tot een oplossing te komen voor de geluidsoverlast van vliegtuigen bóven onze wijk.

Voorstel voor hinderbeperking
Op 19 maart j.l. is bekend gemaakt dat er door de gemeente Haarlemmermeer een voorstel voor hinderbeperking t.b.v. Floriande is ingediend. Dit voorstel betreft een alternatieve Spijkerboorroute, waarbij Floriande zoveel als mogelijk zal worden ontzien. Dit voorstel is ter behandeling ingediend bij de CROS (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol).

Hoe staat het hier nu mee?
In eerste instantie zou het voorstel op 19 juni 2014 worden behandeld. Dit is echter niet gebeurd omdat het 'petit-comité' van de CROS het niet urgent genoeg achtte om alleen hiervoor bijeen te komen. De behandeling is uitgesteld tot de eerste week van september 2014, omdat een ander (niet gerelateerd) voorstel tot hinderbeperking meer onderzoektijd vergt...

Wat is het 'petit-comité'?
Het 'petit-comité' is een kleine groep van mensen die namens de grote belanghebbende, bij de CROS aangesloten, partijen een 'eerste toetsing op haalbaarheid' doet van een voorstel tot hinderbeperking. Het advies van dit petit-comité wordt voorgelegd aan de CROS werkgroep hinderbeperking. Die werkgroep bepaalt vervolgens haar standpunt met betrekking tot het ingediende voorstel tot hinderbeperking, o.b.v. het 'advies' van het petit-comité. Indien men het voorstel onderschrijft, wordt het vervolgens door de CROS bij de Alderstafel ingediend. De personen die zitting hebben in het petit-comité, zijn niet openbaar bekend.

Hoe zat het ook alweer?
In het experiment met de vaste bochtstraal in 2008 werd uitvliegend verkeer vanaf de Kaagbaan geconcentreerd boven Floriande. Geconcludeerd werd dat het experiment een succes was, omdat hierdoor per saldo sprake zou zijn van MINDER ernstig gehinderden. Het experiment is op dubieuze gronden tot een succes verklaard. Sinds die tijd lijden de bewoners van Floriande onder een sterk toegenomen geluidsbelasting door vliegverkeer direct OVER de wijk. Door de Alderstafel is destijds wel bepaald dat er alle ruimte moet zijn om de route opnieuw aan de orde te stellen bij nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Waarvan akte.

Inmiddels is er daadwerkelijk sprake van nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Na 2008 is de wijk Floriande volgens planning afgebouwd, waardoor het aantal ernstig gehinderden in de wijk alleen maar is toegenomen. Bovendien is bij de eerste 4-jaarlijkse evaluatie gebleken dat de bochtstraal geen onverdeeld succes is, omdat teveel vliegtuigen deze route niet kunnen vliegen. Tenslotte heeft staatssecretaris Mansveld aangegeven dat er expliciet aandacht dient te zijn voor de concentratie van vliegverkeer op de vertrekroute vanaf de Kaagbaan en de zware consequenties die dit heeft voor Floriande.

Voor de gemeente Haarlemmermeer meer dan voldoende aanleiding om een alternatieve Spijkerboor-vertrekroute opnieuw op de agenda te zetten.

Wat houdt het voorstel in?
Uit het onderzoek, uitgevoerd door de NLR (Nationaal Lucht &Ruimtevaartlaboratorium), blijkt dat de alternatieve vliegroute veilig en vliegbaar is en geen operationele beperkingen kent. Belangrijker nog, bij deze route is sprake van 857 minder ernstig gehinderden, uitgaande van de woningbestanden van 2005. Als gerekend wordt met de woningbestanden van 2012 is zelfs sprake van 1650 (!!)minder ernstig gehinderden. Dit zijn significante aantallen!

Ongetwijfeld zullen er partijen zijn die oneigenlijke argumenten zullen bedenken om een verandering van de route te voorkomen. Laten we deze discussie echter wel zuiver houden. In het Aldersconvenant van 2008 wordt slechts één argument genoemd waaraan getoetst kan worden: een hinder beperkende maatregel moet PER SALDO resulteren in een afname van het aantal ernstig gehinderden. Het voorstel dat nu bij de CROS ligt voldoet aan deze eis en is daarmee een volwaardige, en betere-, variant van de huidige bochtstraal die dwars over Floriande loopt.

Ik wil dit nieuws afsluiten met dezelfde woorden zoals ook in de Nieuwsbrief van maart gebruikt, omdat die nog steeds 100% van toepassing zijn:

'Tot slot wil ik u nog melden dat ons geduld met de gemeente Haarlemmermeer zolangzamerhand wel begint op te raken en dat de roep vanuit de achterban om harde acties steeds groter wordt. Natuurlijk zijn wij positief over de stappen die gezet zijn en nog gezet gaan worden om de Spijkerboor route te verleggen. De intentie die er nu (na langdurig aandringen van onze kant) opeens wel is, spreekt ons enorm aan. Dat alles is echter niet vrijblijvend. Die intentie moet wel worden omgezet in daadkracht, slagvaardigheid en resultaatgerichtheid die moet leiden tot een broodnodig succes......'.

Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en zien met zéér grote belangstelling uit naar de behandeling van dit voorstel in het petit-comité van de CROS op 1 september a.s. 

Met vriendelijke groet,

Rob van Grieken

Voorzitter FTG

 

N.b.:
Mocht u onze nieuwsbrief niet ontvangen en dit wel willen? Schrijft u zich dan hier in. Wij komen op voor de inwoners van Floriande als het gaat om onevenredige overlast veroorzaakt door vliegtuigen. Met name overlast die is veroorzaakt door goedbedoelde experimenten die op compleet foutieve basis een nieuwbouwwijk vergiftigen met vlieglawaai. Experimenten die later op andere locaties om diezelfde reden afgeblazen zijn.