De voorzitter van onze actiegroep Floriande TegenGeluid (FTG), Rob van Grieken, heeft zijn functie neergelegd. Rob van Grieken is sinds de oprichting van FTG in oktober 2011 voorzitter van onze actiegroep geweest. In deze periode hebben wij in een voortdurende dialoog met de Gemeente Haarlemmermeer, de Provincie Noord-Holland, de staatssecretaris en leden van de Tweede Kamer (en veel (in-)direct betrokken instanties) geprobeerd om te komen tot een oplossing van de sinds 2007 onevenredig toegenomen hinder van vliegtuiglawaai in de wijk Floriande.

 Wij kunnen concluderen dat dit qua geluidsbeperking helemaal niets voor onze wijk heeft opgeleverd. Sterker nog, de situatie is verder verslechterd. De gemeente Haarlemmermeer laat haar bewoners in Floriande schandalig in de kou staan. Als puntje bij paaltje komt gaan de belangen van Schiphol immers voor! Burgemeester en VVD-wethouder zitten in wekelijkse onderonsjes op schoot bij Schiphol. De gemeenteraad raakt ondergesneeuwd in het dossier dat Schiphol heet en weet geen vuist te maken. Dit is de Haarlemmermeer....

Toen wij voorstelden om de vaste bochtstraal boven Floriande te verplaatsen of zelfs op te heffen voor een evenrediger spreiding van het vliegverkeer, beriep de wethouder zich op het ‘waterbedeffect’, het verplaatsen van hinder naar elders. Daarbij werd gemakshalve vergeten dat de hinder eerst naar Floriande is verplaatst. Floriande is de afgelopen jaren zelfs dubbel gepakt. Eerst is het vliegverkeer boven onze wijk geconcentreerd (doordat het vertrekkende vliegverkeer in een nauwe baan wordt geleid die precies boven onze dichtbevolkte wijk van ca. 19.000 inwoners ligt) en vervolgens geïntensiveerd (doordat de Kaagbaan preferent, lees zoveel mogelijk ingezet, is geworden).

Ook de landelijke politiek heeft het laten afweten. Men erkent weliswaar dat er flinke fouten zijn gemaakt maar het ministerie van I&M, vertegenwoordigd door staatssecretaris van Mansveld, huurt al jaren rasmanipulator Hans Alders in om er voor te zorgen dat de 2e kamer in slaap gesust wordt met (oncontroleerbare) cijfers. Cijfers die, als het er op aan komt om objectief een totaalbeeld weer te geven, niet te begrijpen zijn en die moeten aantonen dat de overlast wel meevalt. Floriande wordt simpelweg beschouwd als "Collateral Damage". Helaas pindakaas!

Het is wrang om te moeten concluderen dat wij door de diverse overheden voortdurend aan het lijntje zijn gehouden. De gemeente verwijst naar het Rijk, het Rijk naar de gemeente. Er is op geen enkele manier rekening gehouden met de leefbaarheid van Floriande. Het totale doel ( naleving alle afspraken uit het Alders Convenant) moest gehaald worden. Zelfs als je 19.000 mensen in Floriande (25% van de inwoners van Hoofddorp) daarvoor op offert om dat doel te kunnen halen. Fouten toegeven is niet het sterkste punt van overheden.

Inmiddels weten wij: Omwonenden delven per definitie het onderspit als het om Schiphol gaat. Dit is Nederland: Discriminatie mag niet, maar wel als het om de bewoners van Floriande gaat!

Aan onze voorzitter heeft het in ieder geval niet gelegen. Rob van Grieken heeft onvermoeibaar zijn best gedaan om onze zaak te bepleiten. Van de gemeente tot de tweede kamer, van Luchtverkeersleiding Nederland tot de commissie Regionaal Overleg Schiphol. Na 3,5 jaar heeft hij geen enkel vertrouwen meer in een verdergaande dialoog met welke overheid dan ook. Dit, in combinatie met gewijzigde persoonlijke omstandigheden, is zijn reden dat hij zijn taken als voorzitter van FTG neerlegt.

Wij willen Rob graag bedanken voor zijn tomeloze inzet, doorzettingsvermogen en professionaliteit. Als actiegroep gaan wij door, maar wellicht zullen we andere middelen gaan inzetten. De tijd van praten is voorbij.

Oproep
Als u ook wilt dat wij doorgaan, is een bijdrage in onze onkosten (hoe klein ook) meer dan welkom. Daarmee kunnen wij bv. drukwerk, actiemateriaal en het hosten van onze website bekostigen.