Hierbij het persbericht wat op 20 november 2013 door ons is verzonden en de inhoud van de brief aan staatssecretaris Mansveld


 Terwijl het college van de gemeente Haarlemmermeer zich tevreden uitlaat over het eindadvies van Hans Alders en inmiddels duidelijk is geworden dat de vaste bochtstraal boven Floriande illegaal is, dendert de Alders trein maar door.

In alle toonaarden laat het college weten dat men tevreden is over het eindadvies van Hans Alders met betrekking tot het Nieuwe Normen- en HandhavingStelsel (NNHS) en de eerste 4-jaarlijkse rapportage over de gemaakte afspraken. Tegelijkertijd spreekt de nieuwe wethouder Cees Loggen zichzelf tegen in een artikel waar hij zich uitlaat over de vaste bochtstraal. Hij verwart de forse toename van het aantal ernstig gehinderden in Hoofddorp met 'het succes van de vaste bochtstraal'. Ook spreekt het college ten onrechte 'over de vaste bochtstraal tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep' terwijl het belangrijkste deel van deze route OVER de nieuwe wijk Floriande gaat.

In de tussentijd dendert de Alders trein maar door en neemt de vliegtuigherrie boven de wijk Floriande alleen maar toe. Op 18 december a.s. wordt er in de vaste 2e Kamer commissie over dit onderwerp gesproken en besloten.

De vaste bochtstraal boven de wijk Floriande is illegaal. Dat blijkt duidelijk uit de stukken waarover FTG beschikt. Een citaat uit één van deze stukken:

"Een vanzelfsprekende voorwaarde bij het toepassen van de vaste bochtstraal is dat deze veilig en vliegbaar is. Daarnaast moet deze procedure voor alle vliegtuigen (alle types en alle maatschappijen) eenduidig en vliegbaar zijn, omdat deze procedure als standaard procedure moet worden vastgelegd en geborgd in regelgeving."

Het niet kunnen voldoen aan deze vereiste is reden geweest om de vaste bochtstraal NIET toe te passen boven Uithoorn. Met name omdat één van de grootste herriemakers, de Boeing-777-300, deze vaste bochtstraal NIET kan vliegen. Ook de Boeing-747 kan de vaste bochtstraal NIET vliegen. De vaste bochtstraal boven Floriande is illegaal en strijdig met de luchtvaart regels. E.e.a. toont duidelijk aan dat er met twee maten wordt gemeten, hetgeen een vorm van rechtsongelijkheid is.

Naast deze dubieuze handelswijze, wordt bovendien door BAS een onzuiver beeld geschetst van de werkelijke geluidshinder boven Floriande. De rapportage van BAS laat alleen het vertrekkend verkeer van de Kaagbaan 24 SID Spijkerboor zien. Alle andere vluchten die ook over Floriande voeren, hetzij door andere routes of andere combinaties banen/routes wordt niet vermeld. Ondanks herhaald verzoek van FTG, heeft de gemeente Haarlemmermeer nog steeds niet officieel willen erkennen dat er een ernstig geluidshinderprobleem in Floriande is.Het voorgaande alsmede de volstrekte passiviteit van de gemeente Haarlemmermeer in de afgelopen twee jaar om het hinderprobleem te willen oplossen, is reden geweest voor de actiegroep Floriande TegenGeluid (FTG) om het probleem van de geluidshinder naar het Haagse niveau te tillen en zich te richten tot staatssecretaris W.J. Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Bij brief van 15 november 2013 heeft FTG de staatssecretaris met klem verzocht om de besluitvorming ter zake van Floriande op te schorten en de geluidshinder problematiek in Floriande opnieuw onder de loep te nemen. Tevens heeft FTG de staatssecretaris verzocht om een onafhankelijk, openbaar en objectief onderzoek te laten uitvoeren naar de geluidshinder problematiek in Floriande.

Hieronder kunt u de inhoud van de brief lezen aan de staatssecretaris.

 


 

Hoofddorp, 15 november 2013.                                                                                                                         AANGETEKEND VERZONDEN

Aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Mevrouw W.J. Mansveld
Postbus 20906
2000 EX Den Haag


Geachte Staatssecretaris, geachte mevrouw Mansveld,

Bij brief van 8 oktober 2013 heeft de heer H. Alders u een eindadvies doen toekomen inzake het nieuwe NNHS systeem voor Schiphol alsmede een eerste 4-jaarlijkse evaluatie van tussen partijen gemaakte afspraken. Dit advies alsmede eerder gemaakte afspraken hebben een desastreuzeuitwerking voor de nieuwbouwwijk Floriande in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer.

Met het oog op de behandeling van het eindadvies in de 2e Kamer Commissie op 18 december a.s. en als voorzitter van de actiegroep Floriande TegenGeluid (FTG), wil ik u met grote klem verzoekenkennis te nemen van de ernstige problemen waarmee de ca. 18.000 bewoners van Floriande zijn geconfronteerd.

De 'Alders Trein' dendert maar voort en u bent de enige die deze trein kan stoppen of op z'n minst een andere route kunt laten rijden.

Waar gaat het om?
In de periode van 2000 tot 2008 is in Hoofddorp een nieuwe wijk gebouwd, genaamd Floriande. Deze wijk bestaat uit ca. 6.500 woningen en heeft ca. 18.000 bewoners. Nadat de laatste paal de grond was ingegaan, is men begonnen met experimenten om vliegtuigen geconcentreerd via de zgn. 'vastebochtstraal' OVER de wijk Floriande heen te laten vliegen. Gevolg: ernstige geluidshinder (soms welmeer dan 85 Db). Naast de concentratie van het vliegverkeer is er ook sprake van een toename van vliegverkeer. De intensiteit van het vliegverkeer gaat in de komende jaren volgens de prognoses met een factor 3 toenemen!

Wat is er aan gedaan?
Namens alle ca. 18.000 bewoners hebben wij als actiegroep zeer veel contacten gelegd en talloze gesprekken gevoerd met o.a.: gemeenteraad en een aantal raadsleden van de gemeente Haarlemmermeer, wethouder/portefeuillehouder Haarlemmermeer, Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) en gedeputeerde Noord-Holland, Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS), een petitie ingediend bij de burgemeester Haarlemmermeer, Lucht Verkeersleiding Nederland (LVNL), dhr. H. Alders, medewerkers Alderstafel, bewonersvertegenwoordiging, radio/TV/krant interviews enz. In die talloze gesprekken/uitingen hebben we telkens gewezen op de enorme geluidhinder in Floriande. Naast het voortdurend aandacht vragen voor onze problemen, heeft FTG zelf 6 concrete voorstellen ingediend als oplossing voor de ernstige geluidshinder. Die voorstellen zijn volgens LVNL technisch goed uitvoerbaar, echter, zo gaf LVNL aan, 'de politiek moet haar keuzes maken'.....

Wat gaat er fout?
De gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek heeft haar keuzes gemaakt die gebaseerd zijn op aantoonbaar onjuiste, onvolledige en misleidende informatie. Die keuzes vormen de basis voor de enorme geluidshinder waar wij nu zoveel last van hebben. Bovendien is er impliciet besloten dat hinder naar de nieuwbouwwijk Floriande verplaatst mocht worden. Die onjuiste beslissing wordt nog steeds niet officieel erkend. Sterker, als wij als FTG spreken over verandering van de situatie, dan wordt ons verweten dat we alleen maar hinder willen verplaatsen. Dat is meten met twee maten!

Waarom alleen in Floriande een vaste bochtstraal?
Om volstrekt onduidelijke redenen is er alleen boven de nieuwbouwwijk Floriande een vaste bochtstraal geïmplementeerd, terwijl bij Leimuiden en Uithoorn men er vanaf heeft gezien i.v.m. de verwachtte negatieve neven effecten (lees: toename hinder). Wij beschouwen dit als een vorm van rechtsongelijkheid en discriminatie. Overigens blijkt uit de rapportage en de toelichting daarop van dhr. H. Alders dat óók hij vindt dat de resultaten van de vaste bochtstraal tegenvallen.....

Welke rol speelt het gemeentebestuur?
In het verleden heeft de gemeente Haarlemmermeer mensen aangespoord om in Floriande te gaan wonen, onder het mom van een geluidsarme en rustieke wijk. De gemeente Haarlemmermeer heeft inmiddels toegegeven dat men aspirant bewoners van Floriande 'beter had kunnen informeren'..... Naar de mening van FTG heeft het gemeentebestuur ernstig gefaald in haar besluitvorming en de uitvoering van de processen die daarbij zijn gehanteerd. Er is aantoonbaar ondemocratisch gehandeld en door de sterke 'politieke lobby's' (waarvan wij bewijzen in ons archief hebben) van de buurgemeenten van Haarlemmermeer is alle pijn bij Floriande neergelegd. Het gemeentebestuur verschuilt zich nu achter allerlei andere partijen, geeft de schuld aan de complexiteit van het dossier en het Alders convenant en geeft nu aan dat genomen beslissingen niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Bovendien zijn de voor de huidige situatie verantwoordelijke VVD wethouders (Michel Bezuijen en Arthur van Dijk) recent vertrokken en is er nu -met het oog op de komende gemeenteraad verkiezingen- een politiek vacuüm ontstaan. Een tijdelijk (tot de gemeenteraadsverkiezingen) aangestelde VVD wethouder Cees Loggen kent het dossier niet en is bovendien, wegens vermeende integriteitschendingen, ernstig in opspraak geraakt. Verder is er sprake van een falende bewonersvertegenwoordiging die al lang (2012) vervangen had moeten worden. Voorts is er sprake van de oprichting van de Omgevings Raad Schiphol (ORS), waarbij het ontbreekt aan een duidelijke planning, werkwijze en is er geen implementatieplan. Er is dus een bestuurlijke chaos ontstaan die zijn weerga niet kent. Door dit alles tekent zich een beeld af dat door de Floriande bewoners als een nachtmerrie wordt beschouwd en door de lokale media schamper wordt afgedaan.

Waarom is er geen transparantie?
De regering heeft het dossier 'Evaluatie Schipholbeleid' (Kamerstuk 29665) professioneel opgepakt en uit laten voeren. Tijdens de evaluatie van het experiment met de vaste bochtstraal (Pilot3B/+) wordt geconcludeerd dat er verbeteringen mogelijk zijn t.a.v. van de toegenomen geluidhinder in Floriande. Dientengevolge wordt aan de gemeente Haarlemmermeer de opdracht gegeven dit nader te onderzoeken. Hier slaat de regering de plank echter volledig mis! De gemeente Haarlemmermeer heeft, niet ter zake kundig, geen afgebakende opdracht gekregen en appels met peren laten vergelijken. Vervolgens is dit vergelijk niet getoetst door ter zake deskundigen en heeft dhr. H. Alders het advies van de gemeente Haarlemmermeer overgenomen om de gewraakte route niet te verleggen. Wij vinden dit onbestaanbaar voor een instantie die objectiviteit, verifieerbaarheid en gelijkwaardigheid voorstaat.

Wat moet er gebeuren?
Om tot een definitieve oplossing te komen voor de ernstige geluidshinder problematiek in Floriande willen wij u vragen de volgende stappen te zetten:

  • Allereerst willen wij u verzoeken de besluitvorming ter zake van Floriande tijdelijk (tot nader order) op te schorten.
  • Vervolgens willen wij u verzoeken een 'Floriande 3-O onderzoek' (Onafhankelijk, Openbaar en Objectief) te laten plaatsvinden naar de ernstige geluidshindersituatie in Floriande. Wij willen daar als FTG graag bij betrokken zijn.
  • De rapportage van het onderzoek dient in de gemeenteraad Haarlemmermeer (en zonodig de overige betrokken instanties) behandeld te worden en van een eindadvies te worden voorzien.
  • De rapportage en eindadvies dienen aan u gepresenteerd te worden.

Ik hoop dat u middels deze brief als een door ons geuite noodkreet beschouwd en dat u de ernst van de situatie inziet, zodat u bereid bent om de inhoud van de brief serieus te nemen en daar concrete acties aan te verbinden. Zoals gezegd, u bent de enige die iets kan doen aan de alsmaar voortdenderende 'Alders Trein'. Ik hoop dat u uw verantwoordelijkheid neemt en dat u de ca. 18.000 bewoners van Floriande tegemoet wilt komen.

Uiteraard ben ik bereid om persoonlijk de inhoud van deze brief en het proces zoals dat zich in de afgelopen jaren heeft voltrokken verder aan u toe te lichten.

Graag verneem ik z.s.m. uw reactie op deze brief.

Hoogachtend,
Rob van Grieken
Voorzittter FTG

C.c. Tweede Kamer leden