De Theorie

De Vinex wijk Floriande, gelegen in de gemeente Haarlemmermeer, is vanaf 2000 tot 2008 opgebouwd. Al vóór de bouw wisten de overheden dat een aantal nieuwbouwlocaties binnen de 20Ke zone van de luchthaven Schiphol lagen. Binnen deze zone mocht geen woningbouw plaatsvinden. Aan de andere kant hadden de provincies en gemeenten zich eerder al verbonden aan het Vinex convenant waarin zij verplicht werden om enkele duizenden woningen te bouwen.

Creatief als men is bij overheidsinstanties bedacht men een artikel 19 waarin vrijstelling verleend kon worden om toch woningbouw te laten plaatsvinden op plekken binnen die 20Ke contouren. Deze vrijstelling is ook verleend voor de bouw van de Vinex wijk Floriande. Men vergat echter één detail: De toekomstige bewoners informeren. En het werd nog erger!

Floriande, gesitueerd aan de westrand van Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer, werd gerealiseerd binnen de invloedsfeer van de Spykerboor (SPY) uitvliegroute. Deze uitvliegroute is één van de routes die worden gebruikt bij starts vanaf de Kaagbaan in de richting zuid-west (24), Zwanenburgbaan richting zuid-oost (18C) en Oostbaan (22).

Vertrekkende vliegtuigen die gebruik maakten van de SPYKERBOOR uitvliegroute mochten, binnen de grenzen van die uitvliegroute, zelf bepalen hoe zij de bocht namen richting het baken SPYKERBOOR. Al naar gelang de vliegtechnische eigenschappen van de verschillende vliegtuigmodellen, de keuzes van de piloten en de instructies van de Luchtverkeersleiding leide dit tot een waaierpatroon. De ene keer werd afgestoken over de wijken Toolenburg en Overbos, een andere keer werd een ruimere bocht genomen waardoor meer langs/over de noordzijde van Nieuw-Vennep werdt gevlogen.

In ieder geval was de hinder die veroorzaakt werd gespreid over de huizen die liggen onder deze uitvliegroute.

Het toenmalige kabinet moest een plan bedenken om de economie te stimuleren en hinder van de nationale luchthaven te beperken. Zij kwamen tot een dubbeldoelstelling waarin het aantal ernstig gehinderden moest afnemen en de groei van de luchthaven mogelijk moest zijn.

Om organisaties en bewoners te betrekken bij de uitwerking van deze plannen werd een "Evaluatie Schipholbeleid" ingevoerd waarbij het mogelijk was om verbetervoorstellen in te dienen.

Een aantal van die voorstellen hadden betrekking op minder spreiding van vliegverkeer op uitvliegroutes. Door een uitvliegroute in de breedte zodanig te beperken dat alleen binnen een smalle corridor gevlogen mocht worden was buiten die corridor minder overlast te verwachten. Daarbij zou de uitvliegroute dusdanig geoptimaliseerd worden dat zo min mogelijk over bebouwd gebied gevlogen zou worden. Tot zover de theorie.

Dan nu de praktijk.

Er werd besloten om een experiment uit te voeren op het gebruik van de SPYKERBOOR uitvliegroute waarbij vliegtuigen die dit konden meteen na de start een vaste bochststraal (= zeer nauwkeurige route) moesten volgen. Dit experiment werd gedoopt tot CROS Pilot 3b. Bij het bepalen van de vaste bochtstraal werd gekozen om "tussen" Hoofddorp en Nieuw-Vennep door te vliegen. Op zich geen verkeerde keuze want tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep ligt een brede strook onbebouwd gebied.

De straal die voor de bocht gekozen werd liep echter precies over de wijk Floriande. Dit is opmerkelijk omdat Floriande op dit moment de uiterste bebouwing is aan de westzijde van Hoofddorp. Naast deze wijk ligt een zeer dun bebouwd gebied. Had de bochtstraal iets verruimd geweest dan had ook deze wijk mogen profiteren van de "vaste bochtstraal" technologie.

Het mocht niet zo zijn. Tijdens de evaluatie van Pilot 3B kwam naar voren dat de wijk Floriande zwaar belast werd door de toepassing van de vaste bochtstraal. Al het vliegverkeer wat de vaste bochtstraal volgde werd over de wijk geleid. Handig hoor..... Onderzoeksrapporten toonden aan dat door verruiming van de gekozen bochtstraal er aanzienlijke verbetering zou kunnen optreden in het aantal ernstig gehinderden.

Tot op heden is men echter horende doof en ziende blind en zijn de bewoners van Floriande de dupe van een politiek spel.