Follow Us On Twitter - Image
Facebook Image

Search

Noot - Definities geldend op 24-10-2013

Waterbedeffect:

Het effect dat de wijk Floriande heeft ondervonden doordat al het verkeer op de SPY uitvliegroute d.m.v. de invoering van de vaste bochtstraal Pilot3b+ boven deze wijk gebundeld werd. Deze term wordt nu te pas en te onpas gebruikt door instanties als het gaat om hinderbeperking in de wijk Floriande. Volgens de instanties is het namelijk niet mogelijk de hinder in deze wijk te reduceren omdat dit een waterbedeffect heeft. Men spreekt dan over hinderverschuiving.

Hinderverschuiving:

Dat wat de instanties gedaan hebben door het invoeren van de vaste bochtstraal boven de wijk Floriande. Veelal gebruikt in combinatie met de kreet "NIMBY" als de inwoners van Floriande vragen om een oplossing van het probleem veroorzaakt door de "hinderbeperkende maatregel" die de hinder van de omgeving heeft verschoven naar deze woonwijk.

Hinderbeperkende maatregel:

Een maatregel die er toe moet lijden dat het aantal mensen dat hinder ondervind omlaag gaat. De overheid heeft hiervoor een eis gesteld dat er "Netto minder gehinderden" moeten zijn wil een maatregel tot een succes bestempeld worden. Door het verschuiven van hinder naar minder bevolkt gebied denkt de overheid hiermee aan deze voorwaarde te voldoen.

Minder bevolkt gebied:

De wijk Floriande te Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer met de grootste concentratie inwoners per vierkante kilometer.

Grootste concentratie inwoners per vierkante kilometer:

Floriande.

Vaste bochtstraal:

Een idee om hinder veroorzaakt door vliegtuigen weg te nemen door deze nauwkeurig over onbebouwd gebied te leiden. Dit idee heeft in 2007 er toe geleid om een pilot met deze technologie uit te voeren, Pilot3b genaamd.

Onbebouwd gebied:

De wijk Floriande te Hoofddorp in de gemeente Haarlemmermeer. In vele lijvige rapporten wordt de indruk gewekt dat er geen bebouwing is door het plaatsen van onjuiste afbeeldingen met betrekking tot de werkelijke bebouwing (tot op de dag van vandaag). In werkelijkheid is onbebouwd gebied natuurlijk weiland.

Weiland:

Het gebied aan de west-kant van de woonwijk Floriande. Een gebied waar je vooral niet overheen moet gaan vliegen om de rust niet te verstoren. Vaak geassocieerd met natuurgebied en vanuit die hoedanigheid ook wel in één adem genoemd met recreatiegebied. De bewoners van Floriande hebben gevraagd om een verruimde vaste bochtstraal zodat werkelijk over dit weiland gevlogen wordt. Helaas heeft de gemeente Haarlemmermeer plannen om dit weiland ook vol te gaan bouwen als onderdeel van de West-Flank. Daardoor traineert zij de vraag van de bewoners van Floriande om de hinder boven deze woonwijk weg te nemen door de vliegroute boven deze woonwijk te verplaatsen naar werkelijk onbebouwd gebied , de toekomstige West-Flank.

Verruimde vaste bochtstraal:

Een voorstel van vele kanten om inwoners van Floriande tegemoet te komen in de overlast die zij ondervinden door de bundeling van het vliegverkeer op de SPIJKERBOOR uitvliegroute boven deze nieuwe woonwijk. Door mensen die de hinder van de die route juist zijn kwijtgeraakt worden de mensen die in Floriande wonen als "NIMBY's" afgeschilderd.

West-Flank:

Zie weiland. Als het aan de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland ligt toekomstig woningbouwgebied terwijl het deels binnen de 20Ke-zone ligt.

20Ke-zone:

Een gebied waar niet gebouwd mag worden in verband met geluidsbelasting veroorzaakt door vliegtuiglawaai. Helaas heeft de overheid hier maling aan doordat zij zelf vrijstelling verleend voor het bouwen binnen de 20Ke-zone middels een Artikel 19 procedure. In het geval van Floriande is dit ook gebeurd alleen zijn de destijds toekomstige bewoners hierover niet geïnformeerd. Van deze fout heeft men geleerd door de gemeenten een informatieplicht te geven om toekomstige bewoners hierover te informeren. Jammer voor de mensen in Floriande; die kunnen hieraan geen rechten meer ontlenen volgens de diverse overheden. Dat noemen wij rechtsongelijkheid. Een woningeigenaar in Floriande dient nu echter wel, vanuit zijn informatieplicht bij verkoop van de woning, te melden dat deze onder een uitvliegroute ligt. Dat noemen wij dubbel-genaaid.

Artikel 19 procedure:

Een procedure om vrijstelling te krijgen voor het bouwen binnen de 20Ke-zone waar bouwen niet is toegestaan. Veelal gebruikt door Provincie Noord-Holland en gemeentebestuur Haarlemmermeer.

Dubbel-genaaid:

Inwoners van Floriande. Zie ook 20Ke-zone. Door huizenkopers vooraf niet te waarschuwen over de effecten van het wonen onder een uitvliegroute binnen de 20Ke-zone en later ook voor verkopers een informatieplicht in te stellen dat hun woning onder een uitvliegroute ligt waardoor de waarde keldert en/of het huis onverkoopbaar wordt worden mensen 2x gedupeerd. Eigenlijk zijn de inwoners van Floriande driedubbel-genaaid.

Driedubbel-genaaid:

Inwoners van Floriande. Naast het feit dat ze dubbel-genaaid zijn is na betrekking van de woning al het vliegverkeer van de SPYKERBOOR uitvliegroute ongevraagd boven deze woonwijk geconcentreerd door invoering van de vaste bochtstraal op deze uitvliegroute. Eigenlijk zijn de inwoners van Floriande vierdubbel-genaaid.

Vierdubbel-genaaid:

Inwoners van Floriande. Naast het feit dat deze dubbel-genaaid en driedubbel-genaaid zijn komt daar ook nog eens bij dat de gemeente Haarlemmermeer met betrekking tot de hinderbeperking in Floriande de deur naar de oplossing heeft dichtgegooid. Dit terwijl de gemeente Haarlemmermeer daartoe de kans kreeg van de overheid. Daarnaast is de gemeente Haarlemmermeer, die een zorgplicht heeft als het om haar inwoners gaat, mede verantwoordelijk voor de ontstane belachelijke situatie in Floriande.

Ongevraagd:

De situatie waarmee de bewoners van Floriande opgezadeld zijn door het invoeren van de vaste bochtstraal boven hun woonwijk. Eigenlijk had hun bewonersvertegenwoordiger hun moeten informeren over dit plan en hun mening moeten vragen. Dit heeft deze echter nagelaten. Sterker nog, de mensen in Floriande kenden deze man niet eens. Helaas inmiddels wel.

Bewonersvertegenwoordiger:

Persoon die binnen de Alderstafel en het CROS de bewoners van een bepaald gebied vertegenwoordigd. De bewonersvertegenwoordiger wordt gekozen door de gemeenteraad van de bewoners waar het om gaat. In het geval van Floriande (gemeente Haarlemmermeer) is dit de heer van Oijik. Bewonersvertegenwoordigers mogen niet vrijuit spreken met de bewoners van Alders. Daarom is kritiek op bewonersvertegenwoordigers door bewoners die hij/zij pleegt te vertegenwoordigen misschien ook wel onterecht. Dat zullen de bewoners echter nooit weten want dat mag de bewonersvertegenwoordiger niet aan hun vertellen.

van Oijik:

Zie bewonersvertegenwoordiger . Vindt zelf dat hij de bewoners van de gemeente Haarlemmermeer vertegenwoordigd bij het CROS en de Alderstafel. Dat klopt ook wel want de gemeente Haarlemmermeer verteld hem al langer dan zijn uiterste houdbaarheidsdatum dat hij bewonersvertegenwoordiger is. De meeste mensen die wonen in de wijk Floriande hadden nog nooit van deze meneer gehoord totdat het te laat was.

Uiterste houdbaarheidsdatum:

De datum waarop de houdbaarheid van een bewonersvertegenwoordiger verstreken zou moeten zijn. In het geval van die van de gemeente Haarlemmermeer ver over.

De oplossing:

Zie verruimde vaste bochtstraal.

Bouwen binnen de 20Ke-zone:

Dat is niet toegestaan. Zie ook 20Ke-zone.

Recreatiegebied:

Een gebied wat ingericht is voor mensen om er te kunnen recreëren (wandelen, zwemmen, spelen, genieten van de natuur en rust). Binnen de directe omgeving van Hoofddorp zijn een aantal recreatiegebieden. De grootste daarvan zijn: Haarlemmermeerse Bos, Toolenburgse Plas, Boseilanden (recentelijk ontwikkeld) en Park 21 e eeuw (in ontwikkeling). De gemeente Haarlemmermeer heeft van de overheid ruim 18 miljoen EURO gekregen om het verlies aan recreatiewaarde in Spaarnwoude, als gevolg van de invoering van de Polderbaan, te compenseren door nieuwe recreatiegebieden aan te leggen op haar grondgebied.

Recreatiewaarde:

De waarde die toegekend kan worden aan een recreatiegebied als het gaat om bijvoorbeeld wandelen, zwemmen, spelen, genieten van de natuur en rust. In het laatste geval vrijwel nihil binnen de grootste recreatiegebieden van de gemeente Haarlemmermeer vanuit recreant perspectief omdat deze direct onder of naast een vliegroute liggen. Vanuit gemeente Haarlemmermeer perspectief ruim 18 miljoen Euro, het bedrag dat zij heeft gekregen van de overheid om het verlies aan recreatiewaarde in Spaarnwoude goed te maken als gevolg van de aanleg van de Polderbaan. Dit door o.a. de recreatiegebieden de Boseilanden en het park van de 21e eeuw van te ontwikkelen. Inmiddels durft de gemeente Haarlemmermeer het woord rust niet meer in de mond te nemen als recreatieve waarde voor het park van de 21e eeuw omdat dit, evenals de Boseilanden, recht onder de Spykerboor uitvliegroute wordt ontwikkeld. De Nederlandse bevolking had dus meer dan 18 miljoen Euro aan belastinggeld in zijn zak kunnen houden als vooraf bekend was geweest dat de gemeente Haarlemmermeer die compensatie ook onder een vliegroute ging realiseren.

Pilot3b (+(')):

Een mislukte proef van de Nederlandse overheid terwijl deze zelf het uitermate geslaagd vind. Deze proef behelsde het bundelen van vliegverkeer boven onbebouwd gebied om zo de hinder van deze weg te nemen boven gebieden met bebouwing. Deze proef maakt onderdeel uit van het "Evaluatie Schipholbeleid". Door het uitvoeren van deze proef en het later definitief invoeren van deze maatregel werden inwoners van de splinternieuwe VINEX wijk Floriande opgezadeld met de herrie van vliegtuigen die eerst gelijkmatig verspreid werd over de omgeving.

Lijvige rapporten:

Rapporten die bedoeld zijn om te lezen maar meestal op een stapel of in een la belanden. Zo opgesteld dat door het gebruiken van foutief beeldmateriaal en het achterwege laten van bepaalde informatie de indruk wordt gesuggereerd dat iets positief is terwijl de werkelijkheid anders is. Uiteindelijk bedoeld om, als bijlage van een kamerstuk, leden van de 2e kamer er van te overtuigen dat een maatregel positief is.

Kamerstuk:

Een schrijven aan leden van de 2e kamer om een oordeel te vellen over een bepaalde situatie. Meestal voor zien van vele lijvige rapporten om de toch al overwerkte kamerleden te ontmoedigen deze te lezen.

2e kamer:

Een groep mensen die door de hele Nederlandse bevolking gekozen is om hun te vertegenwoordigen bij de overheid. De leden van de 2e kamer moeten beslissingen nemen op basis van kamerstukken. Een kamerstuk is een onderwerp voor leden van de 2e kamer waarover zij een beslissing moeten nemen.

VINEX:

Een woonwijk bedoeld om zo veel mogelijk huizen op een zo klein mogelijk grondgebied te realiseren tegen zo hoog mogelijke grondprijs. Vooral gunstig voor projectontwikkelaars.

Projectontwikkelaars:

Sluwe personen belust op zo veel mogelijk geld. Veelal lid van ondernemingsverenigingen, business clubs en een politieke partij waar zij evenzo gestemde(potentiële) vrienden treffen. Een projectontwikkelaar ontwikkeld een project. Dit houdt in dat zij geld genereren door het beïnvloeden van de omstandigheden om hun project zo winstgevend als mogelijk ten uitvoer te brengen. Er is een onderscheidt naar geslaagd project, minder geslaagd project en niet geslaagd project.

Geslaagd project:

Vanuit de ontwikkelaar gezien o.a de bouw van Floriande. Hoewel er eigenlijk niet gebouwd mocht worden hebben de projectontwikkelaars dat toch voor elkaar gekregen door het verkrijgen van ontheffing van de overheid. Dat heeft de gemeente Haarlemmermeer geen windeieren gelegd (voor wat hoort wat).

Minder geslaagd project:

Vanuit hinderbeperking gezien deinvoering van de vaste bochtstraal technologie boven een nieuwbouwwijk (Floriande). Het had pas geslaagd geweest als er over weiland was gevlogen.

Niet geslaagd project:

Vanuit de portefeuillehouder van de gemeente Haarlemmermeer gezien het opkomen voor bewoners die hij vertegenwoordigd als het gaat om inwoners van Floriande.

Portefeuillehouder:

Een wethouder binnen een gemeente die zo veel mogelijk geld in zijn portefeuille wil en niets er uit. Vaak gekenmerkt door vele nevenfuncties om er voor te zorgen dat dit doel ook werkelijk bereikt wordt.

Nevenfuncties:

Functies die een persoon uitoefent om zo veel mogelijk invloed te hebben op het sturen van een gewenste uitkomst als deze daar persoonlijk beter van wordt. Moeilijk te combineren met integriteit.

Integriteit:

Geen nevenfuncties.

Subcategorieën

Teken onze petitie

Petitie - Voor DRASTISCH verminderen vliegtuiglawaai boven Floriande

Ga naar boven