FTG-enquête geeft 'opmerkelijk' resultaat.

De politieke partijen in de gemeente Haarlemmermeer maken zich op dit moment volop druk over hun profilering en beoogde (her)verkiezing bij de komende Gemeenteraadverkiezingen op 19 maart a.s. Laat deze gelegenheid niet voorbij gaan om uw stem te laten horen.

De actiegroep Floriande TegenGeluid (FTG) heeft een enquête verstuurd naar alle 12 partijen die zitting hebben in de Gemeenteraad Haarlemmermeer. Hoe denkt men over het sterk toegenomen vliegverkeer boven de wijk Floriande? Hoe urgent vindt men deze problematiek en is men van zins om hier iets aan te doen, bijvoorbeeld door zich sterk te maken voor een alternatief voor de huidige route?

 

Waar gaat het over? Als bewoners van Floriande hebben we de afgelopen jaren voortdurend in het verdomhoekje gezeten. Denk aan alle trammelant en ophef inzake bussluizen, parkeerproblemen, slechte ontsluiting door het ontbreken van een aansluiting op de N201 en de geplande 380kV-lijn met enorme elektriciteitsmasten pal naast onze wijk. Als klap op de vuurpijl heeft de gemeente in het Alders-akkoord ingestemd met de concentratie van vliegverkeer boven Floriande. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke intensivering van het vliegverkeer boven onze dichtbevolkte- en kinderrijke woonwijk. De gemeenten rondom Schiphol doen hun uiterste best om hun burgers zoveel mogelijk te beschermen tegen vliegtuigoverlast.

Dit geldt echter niet voor de gemeente Haarlemmermeer. Zij verdedigt bij uitstek de belangen van Schiphol en verkwanselt de belangen van haar inwoners. Schiphol moet immers blijven groeien. Door het Alders-akkoord zal vooral het vliegverkeer van/naar Kaagbaan en Polderbaan de komende jaren bijna onbeperkt kunnen groeien, waardoor de leefbaarheid in de woonkernen Hoofddorp, Vijfhuizen en (delen van) Nieuw-Vennep nog verder zal verslechteren. Dat roept de vraag op: wonen wij in een gemeente met een luchthaven of in een luchthaven met een gemeente?!

 

Reacties

Opvallend is, dat de fracties van CDA, EEN Haarlemmermeer, Democraten Haarlemmermeer en CDVP niet de moeite genomen hebben om te reageren.

De fracties van Forza! en Sociaal Rechts Haarlemmermeer hebben wel gereageerd, maar geen enquêteformulier geretourneerd.

De overige zes fracties, VVD, CU-SGP, PvdA, HAP, GroenLinks en D66, hebben wél een ingevuld enquêteformulier geretourneerd, waarvoor dank. Deze fracties bezitten samen 28 van de totaal 39 zetels (=72%), waardoor er naar onze mening sprake is van een representatieve enquête.

 

Uitkomsten

Er zijn 11 vragen gesteld in de enquête. Onderstaand een samenvatting van de antwoorden.

 1. Bent u op de hoogte van de vele klachten die er zijn over de vliegtuigherrie in Floriande?
  Alle zes partijen zijn op de hoogte van de vele klachten vanuit de wijk over de sterk toegenomen vliegtuigherrie boven Floriande.

 2. De vliegtuigherrie in Floriande is sinds 2007 sterk toegenomen. Sinds hoe lang bent u hiervan op de hoogte?
  De HAP en D66 zijn pas tussen de 2 en 4 jaar op de hoogte van de overlast door het sterk toegenomen vliegverkeer boven Floriande; de overige partijen zijn al langer dan 4 jaar bekend met het probleem.

 3. Veel bewoners vinden dat de besluitvorming omtrent de concentratie van vliegverkeer boven Floriande niet integer, ondemocratisch en onrechtmatig is verlopen. Is u dat bekend?
  Alle zes partijen zijn bekend met het feit dat veel bewoners vinden dat de besluitvorming omtrent de concentratie van het vliegverkeer boven Floriande niet integer, ondemocratisch of onrechtmatig is verlopen.

 4. De ca. 18.000 bewoners van Floriande (ca. 25% van Hoofddorp) en de ca. 1700 FTG-petitie-ondertekenaars voelen zich niet gehoord en/of voelen zich in de steek gelaten door de gemeente. Bewoners worden daar steeds bozer over. Bent u daarvan op de hoogte?
  Alle zes partijen zijn hiervan op de hoogte. HAP kan/wil de aantallen niet bevestigen.

 5. Weet u dat er, o.a. door de actiegroep Floriande Tegengeluid, alternatieven zijn aangedragen voor de huidige uitvliegroute?
  Alle zes partijen zijn bekend met de door FTG aangedragen alternatieve uitvliegroutes waarbij Floriande meer wordt ontzien.

 6. Indien u vraag 5 met ‘ja’ hebt beantwoord: weet u dat LVNL (Luchtverkeerleiding Nederland) Heeft aangegeven dat deze alternatieve uitvliegroutes technisch uitvoerbaar zijn?
  De VVD en HAP waren niet bekend met het feit dat de door FTG aangedragen alternatieve uitvliegroutes door LVNL als vliegtechnisch haalbaar zijn gedefinieerd.

 7. Door LVNL is aangegeven dat het oplossen van de geluidshinder boven Floriande geen technisch probleem is maar een politiek/bestuurlijk issue. Deelt u die mening?
  Alle zes partijen beschouwen het oplossen van de geluidhinder als een politiek/bestuurlijk issue. De HAP geeft aan dat het daarnaast ook een issue is van LVNL en milieu.

 8. Hoe belangrijk vindt u het (op een schaal van 1 t/m 10) dat de vliegtuigoverlast in Floriande wordt opgelost?
  Alle zes partijen vinden het oplossen van het vliegtuigherrie probleem BELANGRIJK.
  Op een schaal van 1-10: GroenLinks: 10, CU-SGP: 9, VVD/PvdA/HAP/D66: 8

 9. Bent u voornemens om het geluidshinderprobleem van Floriande (opnieuw) onder de aandacht te brengen?
  Alle zes partijen zijn voornemens om e.e.a. opnieuw onder de aandacht te brengen en op de politieke agenda te plaatsen.


 10. Hoe urgent vindt u het (op eenschaal van 1 t/m 10) dat de vliegtuigoverlast in Floriande wordt opgelost?
  Alle zes partijen vinden het oplossen van het vliegtuigherrie probleem URGENT. Op een schaal van 1-10: GroenLinks: 10, CU-SGP: 9, VVD/PvdA/HAP: 8, D66: 7

  De CU-SGP wil het liefst terug naar de oude situatie waarbij het vliegverkeer eerlijker verspreid werd. De VVD vindt het weliswaar urgent maar plaatst de kanttekening dat het nog lang kan duren (terwijl de VVD nota bene portefeuillehouder is voor Schipholzaken…).

 11. Bent u van plan om een actieve rol te vervullen bij het oplossen van de onevenredig toegenomen geluidshinder in Floriande?
  Alle zes partijen zijn voornemens om een ACTIEVE rol te vervullen bij het oplossen van het vliegtuiggeluidshinderprobleem in Floriande.

 

Conclusies

Geconcludeerd kan worden dat GroenLinks en CU-SGP het hoogste scoren op de mate van belangrijkheid en urgentie om een oplossing te vinden voor het probleem van de onevenredig toegenomen vliegtuigoverlast in Floriande. Deze twee fracties hebben dan ook als enige partijen tegen het Alders-advies gestemd.

Ook VVD, PvdA, HAP en D66 scoren redelijk hoog op belangrijkheid en urgentie inzake de oplossing van de geluidshinderproblematiek in Floriande. Dat lijkt vooral een politiek-correct antwoord, omdat deze partijen juist vóór het Alders-advies hebben gestemd. Saillant detail: in de tekst van het Alders-advies staat nadrukkelijk vermeld dat in Floriande de geluidshinder juist dramatisch toe zal nemen door de ‘hinderbeperkende’ maatregelen. Dat was op dat moment kennelijk noch belangrijk, noch urgent.

In de politiek gaat het uiteindelijk niet om woorden maar om daden. De CU-SGP brengt dit treffend onder woorden: “Laat u niet alleen leiden door mooie woorden. Kijk ook naar standpunt en stemgedrag tijdens de debatten in de gemeenteraad over geluidsoverlast“.

Terugkijkend kan geconstateerd worden dat vooral GroenLinks, CU-SGP en HAP zich in debatten kritisch hebben opgesteld en bij voortduring hebben gewezen op de onevenredig toegenomen overlast in Floriande door de Alders-maatregelen. Dit geldt in iets mindere mate ook voor de PvdA, die samen met GroenLinks het initiatief heeft genomen voor een motie over de vliegtuigherrie en de gezondheidsrisico’s in Floriande. Weliswaar vooral symboolpolitiek, maar toch.

De VVD is inmiddels zo diep weggezakt in het pluche, dat zij zich nauwelijks nog bezig hoeft te houden met de belangen van burgers. En dat doet zij dan ook niet. Voormalig VVD-wethouder Van Dijk heeft zich vooral 'Wethouder van Schipholbelangen' getoond en heeft er alles aan gedaan om het Alders-advies door te drukken, ten kost van de bewoners van de Haarlemmermeer. Onlangs nog gaf VVD-lijsttrekker Henk Kuipers in een lijsttrekkersdebat aan vóór de aanleg van een tweede Kaagbaan te zijn, óók als dit betekent dat Rijssenhout geen toekomst meer heeft. Het is volstrekt duidelijk waar deze partij voor staat, namelijk onbeperkte groei van Schiphol. Dat u het weet.

Het kan verkeren in de politiek en daar kun je van alles van vinden. Uiteindelijk is het aan u als bewoner om de leefbaarheid van uw wijk en omgeving al dan niet mee te laten wegen in uw stemgedrag, Wij wensen u daar veel sterkte en wijsheid bij.